هدف تهیه صورت صورت حساب های تلفیقی

هدف تهیه صورت صورت حساب های تلفیقی ، هدف تهیه صورت حساب های تلفیقی، جمع آوری اطلاعات درباره وضعیت و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و زیر مجموعه های آن برای اعضای سازمان است،

روش فایفو در حسابداری

روش فایفو در حسابداری ، در این روش ابتدا کالاها و اقلامی که در ابتدا خریداری می شوند به فروش می رسند.

تعریف سود

تعریف سود ، سود زمانی در یک سازمان و یا شرکتی بوجود می آید که مجموع درآمدهای یک شرکت از مجموعه هزینه های آن بیشتر باشد.

سرمایه گذاری و انواع آن

سرمایه گذاری و انواع آن ، سرمایه گذاری یعنی وجوه نقد به یک یا چندین دارایی البته با هدف کسب سود در آینده، تبدیل می شود.

سیاست های حسابداری چیست

سیاست های حسابداری چیست ، سیاست های حسابداری دارای استراتژی های خاص است که توسط گروه مدیریت اجرا می شود و به منظور تهیه صورت های مالی و گزارشات حسابداری به کار گرفته می شوند.