چاپ
دسته: blog
بازدید: 1064
دامنه رسیدگی و هدف های واحد حسابرسی داخلی

دامنه رسیدگی و هدف های واحد حسابرسی داخلی ، بسته به اندازه و ساختار واحد مورد رسیدگی و نیازهای مدیریت آن، بسیار متفاوت است. به طور معمول، فعالیت های واحد حسابرسی داخلی شامل یک یا چند مورد مندرج است

 
بررسی سیستم های حسابداری و کنترل داخلی، استقرار سیستم های حسابداری و کنترل داخلی مناسب یکی از مسؤلیت های مدیریت است که به نظارت و کنترل صحیح و مستمر نیاز دارد. مدیریت واحد مورد رسیدگی معمولا وظیفه بررسی این سیستم ها نظارت و کنترل اجرای آن ها و ارائه پیشنهائ های اطلاحی را مشخصا به عهده واحد حسابرسی داخلی می گذارد.

رابطه بین واحد حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل


حدود وظایف واحد حسابرسی داخلی را مدیریت تعیین می کند و هدف های آن از هدف های حسابرس مسستقل که برای ارائه نظر مستقل نسبت به صورت های مالی منصوب می شو، متفاوت است. هدف های واحد حسابرسی داخلی به تناسب نیازهای مدیریت، تغییر می کند؛در حالی که، هدف اصلی حسابرس مستقل، حصول اطمینان از نبود هر گونه تحریف با اهمیت در صورت های مالی است. از آنجا که برخی از ابزارهای دستیابی به هدف های مورد نظر حسابرس مستقل و حسابرس داخلی یکسان است، پاره ای از کارهای واحد حسابرسی داخلی می تواند در تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روش های حسابرسی حسابرسی مستقل و مفید واقع شود.

شناخت و ارزیابی مقدماتی واحد حسابرسی داخلی


حسابرس مستقل باید چنان شناختی از فعالیت های واحد حسابرسی داخلی به دست آورد که برای کمک به برنامه ریزی حسابرسی و تدوین طرح کلی مؤثر حسابرسی، کافی باشد. وجود یک واحد حسابرسی داخلی مؤثر معمولا سبب تعدیل نوع و ماهیت و زمان بندی اجرای روش های حسابرسی و کاهش حدود روش های مورد اجرای حسابرس مستقل می شود، اما هرگز نمی تواند به طور کامل جایگزین آن ها شود. گاه حسابرس مستقل پس از ارزیابی واحد حسابرسی داخلی به این نتیجه می رسد که وجود آن، هیچ تاثیری بر روش های حسابرسی مستقل ندارد.

نتیجه گیری :


به طور کلی، دامنه رسیدگی و هدف های واحد حسابرسی داخلی ، بسته به اندازه و ساختار واحد مورد رسیدگی و نیازهای مدیریت آن، بسیار متفاوت است.