چاپ
دسته: blog
بازدید: 824
هدف تهیه صورت صورت حساب های تلفیقی

هدف تهیه صورت صورت حساب های تلفیقی ، هدف تهیه صورت حساب های تلفیقی، جمع آوری اطلاعات درباره وضعیت و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و زیر مجموعه های آن برای اعضای سازمان است،

زیرا در مواقعی که سازمان تجاری فرعی، زیر مجموعه سازمان تجاری اصلی قرار گیرد، صورت حساب های مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کاملی از فعالیت های اقتصادی و مالی خود نشان نمی دهد. همچنین امور مالی سازمان های تجاری برای تصمیم گیری های اقتصادی و برنامه ریزی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و شرایط جریان نقدینگی شرکت نیاز دارند که این نیاز ها با استفاده از صورت حساب های تلفیقی تهیه می شود. استفاده کنندگان حسابداری تلفیقی، سرمایه گذاران واحد اصلی سازمان های تجاری بوده که صورت های تلفیقی، اطلاعات جامعی را برای سایر استفاده کنندگان نیز فراهم کند.

خصوصیات و وظایف حسابداری تلفیقی


طبق دیدگاه قانونی، از ترکیب و به هم پیوستن واحد های تجاری در یکی از طبقه بندی های ادغام، ترکیب و تحصیل، حسابداری تلفیقی به دست می آید. همانطور که اشاره شد، بیشتر واحد های تجاری با تحصیل سایر واحد ها موجب گسترش عملیات خود می شوند. برای دستیابی به فرایند تلفیق، به ترکیب گزارش گری مالی دارایی ها و بدهی ها و درآمد ها و هزینه های جداگانه بیش از دوتا از شرکت های گروه نیاز است. رویه های تلفیق، بیشتر برای ایجاد صورت های مالی به کار گرفته می شوند که تمامی شرکت های گروه همانند یک شرکت یگانه به نظر برسند.

الزام صورت های مالی تلفیقی


طبق استاندارد حسابداری شماره 18، کلیه واحد های تجاری اصلی به استثنای واحدهایی که تمام یا بیش از 90 درصد سهام آن ها به طور مستقیم با غیر مستقیم در مالکیت واحد تجاری اصلی دیگری است، باید صورت های مالی تلفیقی تهیه و صورت های مالی خود را همراه آن ارائه کنند.

نتیجه گیری :


به طور کلی هدف تهیه صورت صورت حساب های تلفیقی ، هدف تهیه صورت حساب های تلفیقی، جمع آوری اطلاعات درباره وضعیت و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و زیر مجموعه های آن برای اعضای سازمان است، زیرا در مواقعی که سازمان تجاری فرعی، زیر مجموعه سازمان تجاری اصلی قرار گیرد، صورت حساب های مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کاملی از فعالیت های اقتصادی و مالی خود نشان نمی دهد.