سرمایه گذاری های بلندمدت

سرمایه گذاری های بلندمدت ، این گونه سرمایه گذاری ها باتوجه به ماهیت و هدف آنکه فراتر از یک دوره و یا سال مالی است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت تفکیک شده و در بخش دارایی های غیر جاری در قسمت سرمایه گذاری های بلند مدت طبقه بندی می شود.

براساس تعریف سرمایه گذاری بلندمدت، سرمایه گذاری فقط زمانی به عنوان بلند مدت طبقه بندی می شود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا اینکه در عمل محدودیت هایی در توانایی واگذاری آن توسط واحد تجاری وجود داشته باشد.

سرمایه گذاری در املاک


سرمایه گذاری هایی که شرکت ها به قصد منافع آتی در بخش املاک انجام می دهند و عبارت از سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاری سرمایه گذار یا شرکت های هم گروه آن، نگهداری می شود.

دارایی های نا مشهود و ویژگی های آن


دارایی های بلند مدتی هستند که موجودیت عینی ندارند؛ یعنی وجود فیزیکی نداشته و قابل رویت نیستند، اما با توجه به حقوق و مزایایی که از مالکیت آن ها جهت مؤسسه حاصل می شود، دارای منافع اقتصادی بوده و ارزشمند می باشند، که این دارایی ها، دارایی های نامشهود نامیده می شوند.این دارایی ها اگرچه در عملیات واحد تجاری مورد استفاده قرار می گیرند اما موجودیت فیزیکی و عینی ندارند.ویژگی دارایی های نامشهود به شرح زیر است:
_ دارای موجودیت فیزیکی و عینی نمی باشند
_ قابل تشخیص غیر پولی می باشند
_ دارایی های نامشهود عموما کاربرد جایگزین ندارند و نمی توان آن ها را به اجزای کوچک تر برای فروش تقسیم کرد.
_ قابل تشخیص باشد نظیر حق امتیاز اب، برق، تلفن و.....

نتیجه گیری :


به طور کلی، این گونه سرمایه گذاری ها باتوجه به ماهیت و هدف آنکه فراتر از یک دوره و یا سال مالی است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت تفکیک شده و در بخش دارایی های غیر جاری در قسمت سرمایه گذاری های بلند مدت طبقه بندی می شود.