حسابداری مالیاتی چیست ؟

حسابداری مالیاتی چیست ؟ ، حسابداری مالیاتی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی است که آموختن و به کار بردن آن فوق العاده تاثیر منحصر به فردی در پیشگیری از اشتباهات حسابداری ، به دست آوردن درآمد و بهتر شدن معیشت‌ها دارد .

سرمایه گذاری های بلندمدت

سرمایه گذاری های بلندمدت ، این گونه سرمایه گذاری ها باتوجه به ماهیت و هدف آنکه فراتر از یک دوره و یا سال مالی است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت تفکیک شده و در بخش دارایی های غیر جاری در قسمت سرمایه گذاری های بلند مدت طبقه بندی می شود.

EPS یا سود هر سهم

EPS یا سود هر سهم ، یکی از آمارهای مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد.EPS از تقسیم سود پس از کسرمالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود.

دامنه رسیدگی و هدف های واحد حسابرسی داخلی

دامنه رسیدگی و هدف های واحد حسابرسی داخلی ، بسته به اندازه و ساختار واحد مورد رسیدگی و نیازهای مدیریت آن، بسیار متفاوت است. به طور معمول، فعالیت های واحد حسابرسی داخلی شامل یک یا چند مورد مندرج است

ترازنامه تلفیقی

ترازنامه تلفیقی ، معیارهای حسابداری خاص و توازن قابل پرداخت حساب از ترازنامه تلفیقی حذف می شوند. این مقادیر حذف شده مربوط به مبلغی است که به وکالت و یا واحدهای وابسته به آن واگذار شده است.